مركز آموزش هنري بنياد رودكي
66743358-9
مركز آموزش هنري بنياد رودكي       شرایط صدور گواهی پایان دوره
  • اعطا گواهي پايان دوره منوط به كسب امتياز لازم، تسويه حساب كامل و تحويل كارت شركت در كلاس ها مي باشد.
  • گواهي پايان دوره بر اساس صلاحديد اساتيد و موافقت مديرمركز و مديرعامل بنياد رودكي صادر خواهد شد.
  • در صورت مفقود يا مخدوش شدن گواهي پايان دوره، صدور گواهي المثني با ارائه درخواست كتبي، موافقت مدير مركز و پرداخت هزينه هاي مترتبه مقدور مي باشد.